Actions

अंगपण्णत्ति

From जैनकोष

भट्टारक शुभचन्द्र (ई. १५१६-१५५६) द्वारा रचित एक ग्रन्थ - देखे शुभचन्द्र नं. ५।