Actions

पाठ

एकीभाव स्तोत्र—आचार्य वादीराज

From जैनकोष

-स्वागता छंद-

वादिराजमनु शाब्दिक-लोको, वादिराजमनु तार्विक-सिंह:

वादिराजमनु काव्यकृतस्ते, वादिराजमनु भव्य-सहाय:॥२६॥