Actions

पाठ

कल्याणमन्दिरस्तोत्रम—आचार्य कुमुदचंद्र

From जैनकोष

इत्थं समाहित-धियो विधिवज्जिनेन्द्र !

सान्द्रोल्लसत्पुलक-कञ्चुकिताङ्गभागा: ।

त्वद्बिम्ब-निर्मल-मुखाम्बुज-बद्ध-लक्ष्या,

ये संस्तवं तव विभो! रचयन्ति भव्या: ॥४३॥

जननयन 'कुमुदचन्द्र' प्रभास्वरा: स्वर्ग-सम्पदो भुक्त्वा ।

ते विगलित-मल-निचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥४४॥