Actions

पाठ

ध्यान सूत्र शतक—आचार्य माघनंदी

From जैनकोष

(आ. माघनन्दी कृत)

सहज शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरुपोsहं ॥

सहज शुद्ध ज्ञानानन्दैक स्वभावोsहं ॥

चैतन्य रत्नाकर स्वरुपोsहं ॥

सहज ज्ञान ज्योति स्वरुपोsहं ॥

अनन्त सुख स्वरुपोsहं ॥

अनन्त शक्ति स्वरुपोsहं ॥

नित्य निरंजन ज्ञान स्वरुपोsहं ॥

सहज सुखानंद स्वरुपोsहं ॥

परम ज्योति स्वरुपोsहं ॥

शुद्धात्मानुभूति स्वरुपोsहं ॥

कारण परमात्मा स्वरुपोsहं ॥

समयसार स्वरुपोsहं ॥

परम समाधि स्वरुपोsहं ॥

केवल ज्ञान स्वरुपोsहं ॥

केवल दर्शन स्वरुपोsहं ॥

अष्टादश दोष रहितोsहं ॥

कर्माष्टकरहित स्वरुपोsहं ॥

सम्यग्दर्शन संपन्नोsहं।

सम्यक चारित्र संपन्नोsहं ॥

व्यवहार रन्नत्रय संपन्नोsहं ॥

क्षायिक सम्यक्त्व स्वरुपोsहं ॥

क्षायिक ज्ञान स्वरुपोsहं ॥

क्षायिक चारित्र संपन्नोsहं ॥

क्षायिक लब्धि स्वरुपोsहं ॥

परमशुद्ध चिद्रूप स्वरुपोsहं ॥

अनन्त दर्शन स्वरुपोsहं ॥

सहज चैतन्य स्वरुपोsहं ॥

शुद्धचिन्मात्र स्वरुपोsहं ॥

अनन्त ज्ञान स्वरुपोsहं ॥

अनन्त वीर्य स्वरुपोsहं ॥

सहजानंद स्वरुपोsहं ॥

चिदानन्दस्वरुपोsहं ॥

शुद्धात्मस्वरुपोsहं ॥

स्वात्मोपलब्धि स्वरुपोsहं ॥

शुद्धात्मसंवित्ति स्वरुपोsहं ॥

परमात्म स्वरुपोsहं ॥

परम मंगल स्वरुपोsहं ॥

परमोत्तमस्वरुपोsहं ॥

परमब्रह्म स्वरुपोsहं ॥

शुद्धस्वरुपोsहं ॥

सिद्ध स्वरुपोsहं ॥

निर्मोह स्वरुपोsहं ॥

सम्यग्ज्ञान संपन्नोsहं ॥

निश्चय रत्नत्रय संपन्नोsहं ॥

त्रिगुप्तिगुप्त स्वरुपोsहं ॥

पंच समिति संपन्नोsहं ॥

पंच महाव्रत संपन्नोsहं ॥

दर्शनाचार संपन्नोsहं ॥

ज्ञानाचार संपन्नोsहं ॥

वीर्याचार संपन्नोsहं ॥

शुद्ध चैतन्य स्वरुपोsहं ॥

अखंड शुद्धज्ञान स्वरुपोsहं ॥

स्वाभाविक ज्ञान दर्शन स्वरुपोsहं ॥

अनन्त चतुष्टय स्वरुपोsहं ॥

अतींद्रियज्ञान स्वरुपोsहं ॥

स्व-पर भेद ज्ञान स्वरुपोsहं ॥

चैतन्य चिन्ह स्वरुपोsहं ॥

अष्टगुण सहितोsहं ॥

उत्तम क्षमा धर्म स्वरुपोsहं ॥

उत्तम मार्दव धर्म स्वरुपोsहं ॥

उत्तम आर्जव धर्म स्वरुपोsहं ॥

उत्तम शौच धर्म स्वरुपोsहं ॥

उत्तम संयम धर्म स्वरुपोsहं ॥

उत्तम तपो धर्म स्वरुपोsहं।

उत्तम आकिंचन धर्म स्वरुपोsहं ॥

उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म स्वरुपोsहं ॥

स्वरूपाचरण चारित्र स्वरुपोsहं।

वीतराग स्वसंवेदन स्वरुपोsहं ॥

अरस- अगंध- अवर्ण- अस्पर्श स्वरुपोsहं ॥

कर्म फल चेतना रहित स्वरुपोsहं ॥

राग-द्वेष मोहादि रहित स्वरुपोsहं ॥

शुद्ध द्रव्य-गुण-पर्याय स्वरुपोsहं ॥

शुद्ध जीव पदार्थ स्वरुपोsहं ॥

निजतत्त्व स्वरुपोsहं ॥

बुद्धोsहं ॥

चारित्राचार संपन्नोsहं ॥

तपाचार संपन्नोsहं ॥

अमूर्त स्वरुपोsहं ॥

वीतराग स्वरुपोsहं ॥

अतींद्रियसुख स्वरुपोsहं।

ज्ञानार्णव स्वरुपोsहं ॥

अष्टविध कर्म रहितोsहं ॥

धर्मध्यान स्वरुपोsहं ॥

शुक्लध्यान स्वरुपोsहं।

आत्मध्यान स्वरुपोsहं ॥

निर्दोषपरमात्म स्वरुपोsहं ॥

अनन्तानन्त स्वरुपोsहं ॥

उत्तम सत्य धर्म स्वरुपोsहं ॥

उत्तम त्याग धर्म स्वरुपोsहं ॥

पूर्ण ज्ञान घन स्वरुपोsहं ॥

पूर्णानंद स्वरुपोsहं ॥

एकत्व विभक्त स्वरुपोsहं ॥

ज्ञान चेतना स्वरुपोsहं ॥

कर्म चेतना रहित स्वरुपोsहं ॥

अबद्ध-अस्पृष्ट-स्वरुपोsहं ॥

अशब्द स्वरुपोsहं ॥

शुद्धोपयोग स्वरुपोsहं ॥

शुद्धजीवतत्त्व स्वरुपोsहं ॥

शुद्धोsहं ॥

सोsहं । सोsहं । सोsहं ॥