Actions

पाठ

महावीराष्टक स्तोत्र—पण्डित भागचन्द्र

From जैनकोष

(अनुष्टुप् छंद)

महावीराष्टकं स्तोत्रं, भक्त्या भागेन्दुना कृतम् ।

य: पठेच्छ्रणुयाच्चापि, स याति परमां गतिम् ॥९॥