Actions

पाठ

सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति

From जैनकोष

(आचार्य भक्ति)


अथ पौर्वाहि्णक (आपराहि्णक ) आचार्य वन्दना- क्रियायां पूर्वाचार्यनुक्रमेण, सकल-कर्म-क्षयार्थं, भाव-पूजा-वन्दना-स्तव-समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम् ।


(27 उच्छवास में कायोत्सर्ग करना)


(लघु आचार्य भक्ति)

श्रुत-जलधि-पारगेभ्यः , स्व-पर-मत-विभावना-पटु-मतिभ्यः ।

सुचरित-तपो-निधिभ्यो, नमो गुरूभ्यो गुण-गुरूभ्यः ॥१॥

छत्तीस-गुण-समग्गे, पञ्च-विहाचार-करण-संदरिसे ।

सिस्साणुग्गह-कुसले, धम्माइरिए सदा वन्दे ॥२॥

गुरू-भत्ति संजमेणय, तरन्ति संसार-सायरं घोरम् ।

छिण्णंति अट्ठ-कम्मं, जम्मण-मरणं ण पावेंति ॥३॥

ये नित्यं व्रत-मन्त्र-होम-निरता, ध्यानाग्नि-होत्राकुलाः ।

षट्-कर्माभि-रतास्तपोधन-धनाः, साधु-क्रियाः साधवः ॥

शील-प्रावरणा-गुण-प्रहरणाश्-चन्दार्क-तेजोડधिका ।

मोक्ष-द्वार-कपाट-पाटन-भटाः, प्रीणन्तु माम् साधवः ॥४॥

गुरवः पांतु नो नित्यं, ज्ञान-दर्शन-नायकाः ।

चारित्रार्णव-गम्भीरा, मोक्ष-मार्गोपदेशकाः ॥५॥


(अञ्चलिका)


इच्छामि भंते ! आइरिय-भत्ति-काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं, सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारित्त जुत्ताणं, पञ्च-विहाचाराणं, आइरियाणं, आयारादिसुद-णाणोवदेसयाणं उवज्झायाणं, ति-रयण-गुण-पालण-रयाणं सव्वसाहूणं, णिच्चकालं अञ्चेमि, पूज्जेमि, वंदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाओ, सुगइ-गमणं, समाहि-मरणं, जिण-गुण-संपत्ति होउ मज्झं ।